Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

Kedves Vendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a személyes adatok kezelésének jogi szabályozása alapvetően 2018. május 25. napjától megváltozott, ugyanis ezen időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR).

A Weboldalon keresztül történő online foglalással Ön, mint érintett (szállóvendég, azaz szerződő fél) elfogadja a jelen Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: „Adatvédelmi nyilatkozat”) rendelkezéseit.

 1. Alapfogalmak
 • személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége;
 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett az internetes honlap megtekintése, illetve a foglalás véglegesítése során a kapcsolati ürlapon keresztül elküldi a foglalast a vendéghaz e-mailcimére, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen jelzi.

 • kötelező adatkezelés: amennyiben az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
 • Cookie-k, más néven sütik: olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a webhely tárol el az oldalaikra látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén. A cookie-k lehetővé teszik, hogy a webhely egy bizonyos ideig emlékezzen a látogató beállításaira (felhasználónév, választott nyelv stb.), így a látogatónak nem kell újra megadnia ezeket az adatokat, amikor legközelebb ellátogat az oldalra. A cookie-k anonimizált statisztikai adatok gyűjtésére is szolgálhatnak, melyek segítségével a weboldal tulajdonosa/működtetője képet tud kapni látogatóinak böngészési szokásairól, felhasználói tapasztalatairól, de marketing/reklám célból is adatot gyűjthet.
 • MTÜ: Magyar Turisztikai Ügynökség (https://mtu.gov.hu)
 • NTAK: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (https://info.ntak.hu)
 • Vendégem szoftver: a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) felügyelete alatt létrejött rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valós időben legyen látható az ország összes szálláshelyének, vendéglátó üzletének és turisztikai attrakciójának anonim, forgalmi statisztikai adata. További információ: https://info.vendegem.hu
 • VIZA: Vendég Információs Zárt Adatbázis (https://vizainfo.hu). 2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása, amely kötelezi a szálláshely-szolgáltatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból. A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el.
 • GDPR rendelet: https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege
 1. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
 • Adatkezelő neve: Takács Ferenc és Horváth Barbara
 • Adatkezelő elérhetősége – Cím: 9799 Szentpéterfa, 055/27 hrsz.
 • Adatkezelő elérhetősége – Telefonszám: +3630/1404140
 • Adatkezelő elérhetősége – E-mail cím: info@jakituristahaz.hu

III. Adatkezelés célja

 • A szükséges kapcsolattartás céljából az adatait meg kell adni a Turistaház vezetőségének annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudja.
 • Szükséges az érintettnek megadni bizonyos személyes adatokat, hogy a két fél között (mint szállóvendég és szálláshely üzemeltető/tulajdonos) a szerződés létrejöhessen.
 • Szükség van továbbá személyes adataira a szállásadási szolgáltatásról történő számla kiállításához (NAV kötelezettség).
 • Szükség van továbbá a kormány megbízásából a Magyar Turisztikai Ügynökség felügyelete alatt álló Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) számára a Vendégem szoftverben rögzíteni a foglalás adatait a (MTÜ kötelezettség), továbbá a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően érkezéskor szükséges átadni az összes vendégnek valamely igazoló okmányát okmányolvasás céljából, hogy a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) számára továbbítsa az adatokat (NTAK kötelezettség).
 1. Adatkezelés jogalapja
 • A III. pont első bekezdésében foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik az adatok kezelése, annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudjuk, valamint III. pont második bekezdésében foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben a Vendég, mint érintett az egyik fél.
 • A III. pont harmadik és negyedik bekezdésében foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat, számla készítési kötelezettség, és állami szervek felé nyújtott adatszolgáltatási kötelezettség.

A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének felmerülése esetén adatkezelő egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni köteles az érintettet a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal kapcsolatos jogaikról.

 1. Kezelt adatok köre

A foglaláshoz az alábbi személyes adatok megadása szükségesek:

 • Foglaló/számlázandó személy/cég neve
 • Számlázandó személy/cég lakóhelyének/székhelyének címe
 • Cég esetén az adószáma
 • Foglaló személy e-mail címe
 • Foglaló személy telefonszáma
 • Érkező vendégek száma és kora (18 éven aluli vagy sem)
 • Érkezés és távozás napja
 • Érkezés körülbelüli ideje
 • Vendégekkel érkező házi kedvencek száma és leírása

A NAV által meghatározott kötelező számlaadatokról a 2.1 részben tájékozódhat „A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2023” című dokumentumban: https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2023/18.-informacios-fuzet—A-szamla-nyugta-kibocsatasanak-alapveto-szabalyai

2023 után itt kereshet rá a legfrissebb számlázási információkra: https://nav.gov.hu/kereso?query=A%20sz%C3%A1mla%2C%20nyugta%20kibocs%C3%A1t%C3%A1s%C3%A1nak%20alapvet%C5%91%20szab%C3%A1lyai

Az érkezés előtt minden vendégnek (0 éves kortól, tehát csecsemőknek is !) át kell küldenie e-mail-ben a személyi igazolványát, vagy útlevelét, vagy forgalmi engedélyét a szállásadónak elektronikus okmányolvasáshoz, ami az NTAK által felügyelt Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszerében lesz tárolva (NTAK kötelezettség). Utóbbi eljárás a VIZA adattároló rendszer honlapján található: https://vizainfo.hu/szallashelyek.

Amennyiben az érintett (érkező vendég) nem szeretné átadni okmányait az adatkezelőnek (szálláshely működtetőnek/tulajdonosnak), még az érkezés előtt előzetes vendégadat-rögzítésre van lehetőség, azaz a vendég saját maga is megcsinálhatja az okmányolvasást. Ennek menete a Vendégem szoftver honlapján található: https://info.vendegem.hu/media/uploads/dokumentumok/sci_vendeg.pdf

 1. Adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése a Vendég telefonszáma és e-mail címe vonatkozásában a foglalás időpontjának megadásától kezdődik és a Vendégnek a Turistaházból történő távozását követően maximum 90 nap múlva törlésre kerül.

A Vendég nevének és számlázási címének vonatkozásában a számviteli törvényben foglalt ideig, 8 (nyolc) évig történik az adatok kezelése, ezt követően adatkezelő megsemmisíti azokat.

A vendég adatait (a fentieken kívül), amit a VIZA adattároló rendszerbe lett rögzítve, nem a Turistaház adatkezelője tárolja, és nincs hatalmában a továbbiakban azokat kezelni. A VIZA adattároló rendszer adattárolási idejéről az NTAK tud felvilágosítást adni.

VII. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vendégek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő honlapján nincs regisztrált süti. Adatkezelő munkafolyamatait vírusirtóval védett számítógépen végzi.

VIII. Vendég jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A Vendég jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

A Vendég kérheti, hogy adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti személyes adatainak kiegészítését.

A Vendég kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

A Vendég jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
 • az adatkezelés jogellenes, de a Vendég ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
 • adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

A Vendég jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az érintett kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Vendéget.

Jogérvényesítés:

A Vendég az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a II. pontban foglalt adatkezelő részére, az ugyanitt rögzített címre, vagy e-mail címre küldheti meg.

Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő címe szerint illetékes törvényszékhez, vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat és keresetet nyújthat be.

A Vendég továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., a továbbiakban: NAIH), és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozva, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának GDPR szövege itt olvasható : a www.gdpr.info.hu oldalán (2020.11.18).